ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089

Νομοθεσία

Νόμος 4994/2022, ( ΦΕΚ Α 215 ), Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (L 151). Ειδικότερα σκοπούνται η ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η αύξηση της διαθεσιμότητας των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της προσβασιμότητάς τους σε άτομα με αναπηρία, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και της κινητικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας.

Nόμος 4957/2022, ( ΦΕΚ Α 141 ), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» :περιέχει διατάξεις για θέματα διασφάλισης της ισότιμης φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης όλων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τα Α.Ε.Ι.

Nόμος 4782 /2021, ( ΦΕΚ Α 36 ), Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. Κεφάλαιο Ε’: Ρυθμίσεις για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, Άρθρο 210: Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Νόμος 4727/2020, ( ΦΕΚ Α 184 ), «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» Κεφάλαιο Η΄: Ψηφιακή προσβασιμότητα (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα):αντικείμενο των διατάξεων της ψηφιακής προσβασιμότητας είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν περισσότερο προσβάσιμες στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

Νόμος 4672/2020, ( ΦΕΚ Α 48 ), Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.  

Νόμος 4591/2019 ( ΦΕΚ Α 19 ), Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. 

Νόμος 4488/2017 ( ΦΕΚ Α 137 ), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Μέρος Δ’,  Άρθρο 59 -74: Κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Άρθρο 59 Σκοπός : Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Νόμος 4485/2017 ( ΦΕΚ Α 114 ), Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
(περιέχει διατάξεις για θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προσωπικού με αναπηρία.)

Νόμος 4452/2017 ( ΦΕΚ Α 17 ), Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, άρθρο 4, παράγραφος ια: (Η ΕΒΕ) Έχει την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο του συντονισμού των δραστηριοτήτων για την ηλεκτρονική πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των τεκμηρίων, τα οποία δημιουργούνται ή δημοσιεύονται στην Ελλάδα. Ιδίως η ΕΒΕ: αα) λειτουργεί ενοποιημένο εθνικό κατάλογο των προσβάσιμων τεκμηρίων από ΑμεΑ που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες της χώρας, ββ)ορίζει πρότυπα και συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες, συνεργαζόμενη με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την παραγωγή και διάθεση από τις βιβλιοθήκες της χώρας προσβάσιμων τεκμηρίων για ΑμεΑ. και άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (κατηγορίες υποψηφίων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις)

Nόμος 4283/2014 ( ΦΕΚ Α 189 ), Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 : Διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) καταργείται 

Νόμος 4186/2013 ( ΦΕΚ Α 193 ), Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις: άρθρο 34, άρθρο 39, παράγραφος 24, Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α΄156).

Νόμος 4218/2013 ( ΦΕΚ Α 268 ), Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 6, παρ.2: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πασχόντων από σοβαρές παθήσεις  

Νόμος 4074/2012 ( ΦΕΚ Α 88 ), Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. 

Νόμος 4019/2011 ( ΦΕΚ Α 216 ), Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 1, Ορισμός για τις «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού».

Νόμος 4009/2011 ( ΦΕΚ Α 195 ), Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Νόμος 3794/2009 (ΦΕΚ A 156), Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, Άρθρο 35: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 

Νόμος 3549/2007 ( ΦΕΚ Α 69 ), Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Νόμος 3304/2005 ( ΦΕΚ Α 16 ), Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Κ.Υ.Α. Φ.153/147462/Α5/2022 ( ΦΕΚ 6069/Β/28-11-2022 ), Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/17897/ Β6/07-02-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358).

Κ.Υ.Α. Φ.151/17897/Β6/ 2014 ( ΦΕΚ 358/Β/14-02-2014 ), Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εγκύκλιος λειτουργίας επταμελών, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 18-11-2019, ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21»

Εγκύκλιος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 4-11-2019, ΘΕΜΑ : Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).