ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 210-7721089
Menu

Θέσεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

  Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της
  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»
  (ΟΠΣ: 5010714) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
  και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες .

  ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Απαιτείται Πτυχίο επιστημών πληροφορικής ή δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ).
  ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Απαιτείται Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή επιστημών διοίκησης, ή θετικών επιστημών ή επιστημών μηχανικού, ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ).

  Περισσότερα: 2021.04.06 Παράταση Προκήρυξης ΕΘΑΑΕ για 2.pdf2021.04.06 Παράταση Προκήρυξης ΕΘΑΑΕ για 5.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email